ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 7, параграф 3 от Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.,

 

Долуподписаният/та……………………………………… с адрес:…………………….

 

С декларация от ……………(дата), в качеството си на „субект на лични данни“ предоставих своето съгласие личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от “АЙПАРТС” ЕООД, ЕИК:202458991, в качеството му на администратор на лични данни с цел/за целите на :.....................................................................................................

 

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ:

Оттеглям съгласието си личните ми данни да бъдат събирани и обработвани за посочената цел/цели.

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.

Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на лични данни продължи обработването горепосочените данни след оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление.

 

 

Дата:                                                                    Декларатор:

Изготвяне на лични данни за оттегляне на отказ от изтегляне

Задължителните полета *